කුමාරවීදියේ ගින්නෙන් කන්ටේනර් 9ක සම්භාණ්ඩ විනාශයි
pettah fire

lkafÜk¾ 9l iïNdKav úkdYhs

Bfha msgfldgqfõ l=udr úÈfha f.dvke.s,a,l we;sjQ yÈis .skak ksid fldaá .Kkdjl w,dnhla isÿ úh’ úÿ,s ldkaÿjla ksid we;sjQ njg iellrk fuu .skafkka msgfldgqfõ m%Odk fmf<a iï NdKav wdkhksl wdh;khl .nvdj uqÆuKskau úkdY úh’
ksõ Tlaia*¾â g%ේv¾ia kue;s fuu jHdmdrh uy,a 5 lska hq;= f.dvke.s,a,l
msysgd ;snqKs’ .skak ygf.k ;snqfka

3 jk uyf,ah’ th by< uy,a fj;o miqj me;sÍ we;’Tjqka úfoaY j,ska ,xldjg wdkhkh lrk iïNdKav w;r mdi,a nE.a im;a;= wdÈh myiqfjka .sks .ekSug yels tajd jQ ksid .skak blauKska me;sßKs’

.skak yg.kakd wjia:dfõ ;sfofkl= by<u uy,l isrù isá w;r wjg f.dvke.s,sj, whf.a Woõfjka Tjqkf.a Ôú; fírd.kakd ,È’

l=udr ùÈfha f.dvke.s,s fndfyda úg tlsfklg hdlrñka bÈlr ;sfí’ fï ksid .skakla jeks wjia:djl tajd myiqfjka wfkla f.dvke.s,s fj; me;sÍfï wjodkula mj;S kuq;a .sks ksjk yuqodj isÿ l< fufyhqfuka tu .skak wfkla f.dvke.s,s fj; me;sÍhdfï wjia:dj j<lk ,È’
fld<U .sks ksjk tllfha .sks ksjk r: 10 la fuu .skak uevmj;ajkakg fhduq lr ;snqKs’
.skak yg.kakg Èk follg fmr lkafÜkr 9 l NdKav fuu ia:dkhg f.kú;a .nvd lrk ,o nj;a ta ish,a, .skafkka úkdYjQ nj;a jHdmdr ysñhd m%ldY lrk ,È’ isÿjQ fldaá .Kkl w,dnh ;ju .Kkh lr wjika ke;’

Gossip Lanka Hot NewsYou may also like...